هدایت حرارتی در جامدات

اهداف آموزشی :

 • بدست آوردن منحنی درجه حرارت در انتقال حرارت خطی
 • تعیین ضریب هدایت حرارتی انتقال حرارت خطی
 • تعیین منحنی درجه حرارت انتقال حرارت شعاعی
 • اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی انتقال حرارت شعاعی

اجزاء دستگاه:

 • ترموکوپل های صنعتی
 • ولت متر
 • آمپرمتر
 • کلمپ جهت باز و بسته شدن آسان نمونه ها
 • سه نمونه مختلف برای آزمایش خطی
 • نمایش دهنده همزمان 12 دما
 • دماسنج دیجیتالی در مسیر ورود آب