مبدل جریان متقاطع

اهداف آموزشی:

  • رسم پروفایل درجه حرارت
  • بررسی مسیر انرژی در مبدل ها
  • مقایسه انتقال حرارت با روش های مختلف
  • نمایش ارتباط بین میزان انتقال حرارت و سطح نمونه مورد استفاده و سرعت جریان هوا (عدد ناسلت)

اجزاء دستگاه:

  • کانال با ابعاد مشخص mm  120*120
  • نمونه های tube, tube bundle, finned tube
  • فن با قدرت و دبی مناسب با قابلیت تغییر دور
  • ترمومتر الکترونیکی با دقت 1 درجه
  • هر نمونه دارای المنت با قدرت و توان مشخص