میز انتقال حرارت

اهداف آموزشی:

 • مشاهده و بررسی ارتباط بین اعداد رینولدز و ناسلت و نرخ انتقال حرارت
 • اندازه گیری و مشاهده توزیع فشار و گسترش گرادیان سرعت
 • تهیه منحنی های مشخصه دسته لوله ها
 • بررسی افت فشار در دسته لوله ها

اجزاء دستگاه:

 • تابلو فرمان
 • مجرای عبوری جریان (دو مجرای افقی و عمودی)
 • هیتر
 • سنسور و نمایشگر دبی، دما، فشار و توان هیتر در نقاط مختلف مجرا
 • موتور فن دار
 • مبدل حرارتی
 • واحد کنترل و نمایش