انتقال حرارت همرفتی و تابشی

اهداف آموزشی:

 • بررسی انتقال حرارت همرفتی در فشار اتمسفریک
 • بررسی انتقال حرارت همرفتی در فشار های بالاتر (حداکثر 1 بار)
 • بررسی انتقال حرارت تشعشعی در فشارهای پایین (خلاء)
 • بررسی انتقال حرارت تشعشعی و همرفتی در فشار های متوسط

اجزاء دستگاه:

 • پمپ خلاء
 • اتاقک خلاء
 • هیتر قابل تنظیم
 • نمایشگر فشار نسبی اتاقک
 • نمایشگر فشار مطلق اتاقک
 • نمایشگر ولتاژ
 • نمایشگر دمای هیتر
 • نمایشگر دمای اتاقک
 • نمایشگر جریان الکتریکی