تجزیه بستر ثابت

اهداف آموزشی:

 • اصول تجزیه شیمیایی
 • اصول تجزیه آنزیمی
 • استفاده از تحلیل کننده نورسنج
 • نوشتن موازنه جرم
 • محاسبه مقدار محصول دهی

اجزاء دستگاه:

 • تانک آب برای چرخه گرمکن
 • پمپ پریستالتیک
 • تانک واکنشگر
 • تانک محصول
 • نورسنج
 • رآکتور
 • تابلو سوییچ ها