موتور بخار

اهداف آموزشی:

  • محاسبه میزان بخار تولیدی، میزان انرژیمکانیکی تولیدی و انرژی مصرف شده
  • محاسبه بازدهی کلی
  • ترسیم منحنی فشار بخار
  • محاسبه ظرفیت حرارتی بویلر

تجهیزات:

  • موتور بخار دو سیلندر
  • مخزن اتمسفریک
  • تانک محصول میعان
  • پمپ
  • سنسورهای دما، فشار، دبی و سرعت