معادل مکانیکی گرما

اهداف آموزشی:

  • محاسبه معادل مکانیکی گرما به کمک آزمایش ژول

تجهیزات:

  • سیلندر
  • مخزن
  • طناب
  • سنسور دما