سیکل تبرید جذبی

اهداف آموزشی:

  • ترسیم حلقه تبرید جذبی در نمودار لگاریتمی p-1/T
  • محاسبه دبی میانگین مایع در گردش

تجهیزات:

  • بویلر
  • کندانسور
  • تبخیر کننده
  • جذب کننده
  • دماسنج