تست نازل

اهداف آموزشی:

  • محاسبه نسبت فشار بحرانی
  • مشاهده و بررسی اثر خفگی
  • محاسبه سرعت جریان در باریک ترین سطح مقطع
  • اندازه گیری نیروهای عمل و عکس العمل سیال
  • محاسبه بازدهی نازل

تجهیزات:

  • روتامتر
  • نازل
  • نمایشگرهای دما، فشار و نیرو
  • رگلاتور فشار
  • شیر تنظیم دبی