کنترل دمای هوا

اهداف آموزشی:

  • بررسی کنترل دمای هوا با کنترلرهای تناسبی، انتگرالی و مشتقی
  • بررسی کنترل دمای هوا  با کنترلر ON/OFF

 

تجهیزات:

  • هیتر توان متغیر
  • کانال هوا
  • فن
  • ترنسمیتر دما

 

توضیحات:

در این دستگاه، کاربر با تنظیم توان هیتر، دمای هوا در کانال را کنترل می کند. سپس با اعمال سیستم های مختلف اعم از روشن/خاموش و انواع ترکیبات کنترلرهای تناسبی، انتگرالی و مشتقی نحوه عملکردسیستم کنترلی را مشاهده می کند.