کنترل یونیورسال

اهداف آموزشی:

 • کنترل فشار مخزن با کنترلرهای تناسبی، انتگرالی و مشتقی
 • کنترل دمای مایع با کنترلرهای تناسبی، انتگرالی و مشتقی
 • بررسی کنترل سطح مایع با کنترلرهای تناسبی، انتگرالی و مشتقی
 • بررسی کنترل دبی مایع با کنترلرهای تناسبی، انتگرالی و مشتقی

 

تجهیزات:

 • پمپ دور متغیر
 • دبی سنج
 • گیج فشار
 • گیج دما
 • مخزن آزمایش
 • مخزن آب
 • هیتر
 • شیرها

 

توضیحات:

در این دستگاه، کاربر با تنظیم توان ورودی به پمپ دور متغیر، میزان دبی مایع در سیستم را کنترل کرده و از این طریق کنترل پارامتر های دبی، سطح و فشار را به طور جداگانه بررسی می کند. سپس با اعمال سیستم های مختلف اعم از روشن/خاموش و انواع ترکیبات کنترلرهای تناسبی، انتگرالی و مشتقی نحوه عملکرد سیستم کنترلی را برای هر یک از پارامترهای فوق مشاهده می کند. در ضمن برای کنترل دما از اعمال توان متغیر به هیتر استفاده شده و می توان به این وسیله سیستم کنترل دما را مشاهده و بررسی کرد.