تست خستگی

توضیحات

تعریف خستگی عبارت است از: فرآیند تغییر ساختار محلی، دائمی و پیش‌رونده، که به واسطه‌ی شرایطی که باعث وارد آمدن تنش و تغییرشکل‌هایی، در یک یا چند نقطه از جسم می‌شود، بر ماده تحمیل شده‌است. این پدیده می‌تواند منجر به ظاهر شدن ترک‌هایی در ماده، و یا تخریب آن پس از تعداد مناسبی نوسان شود. به کمک دستگاه تست خستگی آزمایشگاهی، مفاهیم بنیادی تست خستگی قابل آموزش خواهد بود.

در دستگاه تست خستگی، یک سر میله‌ی فلزی دوران‌کننده‌ی آزمایش کاملاً ثابت شده، و به وسیله‌ی فنر بالانس همراه با نقطه‌ی اعمال نیرو بارگذاری می‌شود. بدین ترتیب یک سیکل بارگذاری خمشی بر روی میله‌ی استوانه‌ای شکل اعمال می‌شود. مقدار دامنه‌ی این بارگذاری نوسانی می‌تواند به طور پیوسته، با استفاده از چرخ دستی تعبیه شده تنظیم شود. پس از تعداد مشخصی از بارگذاری‌های نوسانی به عنوان نتیجه‌ای از پدیده‌ی خستگی، میله‌های تست تخریب می‌شوند. در این حالت موتور به صورت خودکار خاموش می‌شود. تعداد سیکل‌های بارگذاری به وسیله‌ی شمارنده‌ی الکتریکی شمارش می‌شوند و روی صفحه نمایش دیجیتال ثبت می‌گردند. این شمارش سیکل‌ها برای محاسبه سرعت نیز می‌تواند استفاده شود. استفاده از میله‌های تست با شکل‌های مختلف، امکان بررسی تأثیر عوامل مختلف روی خستگی را فراهم می‌کند.

اهداف آموزشی:

  • مقاومت میله‌ها در برابر خستگی تحت سیکل‌های بارگذاری خمشی
  • امکان بررسی تأثیر عوامل مختلف روی مقاومت میله در برابر خستگی مانند شعاع انحنا
  • منحنی تنش-تعداد (stress-number یا s-n)

اجزای اصلی دستگاه:

  • تکیه‌گاه
  • موتور محرکه
  • ابزار و میله‌های تست
  • جعبه برق به همراه نمایشگر دیجیتال
  • ابزار بارگذاری با بالانس فنر و چرخ دستی برای تنظیم