خرپا

توضیحات

دستگاه تست تغییرشکل خرپا، امکان تحقیق و مقایسه‌ی خرپاهای نامعین استاتیکی و معین استاتیکی را فراهم می‌آورد.

تکیه‌گاه‌ها روی فریم آلومینیومی دستگاه نصب شده‌اند که خرپا بر روی آن سوار می‌شود. خرپا از میله‌ها و دیسک‌هایی که گره‌ها را ایجاد می‌کند تشکیل می‌شود. به وسیله‌ی میله‌ها و دیسک‌ها، یک خرپای معین استاتیکی و تک‌صفحه‌ای تشکیل می‌شود. به وسیله‌ی یک تجهیز اعمال بار، نیروهای مستقیم یا مایل به خرپا وارد می‌آید و بنابراین بارگذاری‌های متنوعی شبیه‌سازی می‌شود. کشش‌های اعمال‌شونده و نیروهای فشاری در میله‌ها به وسیله‌ی کرنش‌سنج‌ها تعیین می‌شوند. ساعت اندازه‌گیری نیز جابه‌جایی خرپا را تحت اعمال بارهای مختلف اندازه‌گیری می‌کند.

اهداف آموزشی:

  • بررسی‌های استاتیکی نیروهای وارد بر میله‌ها در یک خرپای دوبعدی
  • توزیع نیروها در یک خرپای دوبعدی
  • وابستگی نیروهای میله‌ها، به نیروی خارجی وارد بر خرپا (مقدار، جهت و نقطه‌ی اعمال)
  • مقایسه اندازه‌گیری‌ها با روش‌های ریاضی (روش مفاصل و روش مقطع‌ها)

اجزای اصلی دستگاه:

  • فریم آلومینیومی
  • تکیه‌گاه‌ها
  • دیسک‌های گره‌ها
  • میله‌ها
  • ساعت اندازه‌گیری
  • ابزار اعمال نیرو