خرپا

اهداف آموزشی:

  • بررسی قوانین استاتیک در سازه ها
  • مطالعه تنش، کرنش، نیرو و خمش
  • بررسی روش انرژی