ضربه شارپی

اهداف آموزشی:

 • بررسی انژری ضربه یک تیر شکاف دار (notched bar impact work)
 • بررسی استحکام یک تیر شکاف دار (notched bar impact strength)
 • محاسبه خواص سطح شکست
 • بررسی اثر شکل دندانه بر اثر کار میله دندانه دار
 • بررسی اثر جنس و رفتار حرارتی بر اثر کار میله دندانه دار
 • بررسی اثر دمای نمونه بر اثر کار میله دندانه دار

تجهیزات:

 • چکش با قابلیت اضافه و کم کردن وزن
 • دیسک مقیاس
 • پایه نگهدارنده نمونه
 • نشانگر
 • ترمز