خمش نامتقارن

اهداف آموزشی:

 • بررسی ممان اینرسی میله و ممان دوم اینرسی
 • بررسی معادله برنولی – اویلر
 • بررسی خمش متقارن میله (تک محوری) با پروفایل های I، L و U
 • بررسی خمش نامتقارن میله (پیچیده) با پروفایل L
 • ترکیب خمش و پیچش از طریق اعمال نیروی گریز از مرکز
 • محاسبه مرکز برش روی میله با پروفایل U
 • آشنایی با جریان برشی (نیروهای برشی در یک سطح مقطع)
 • مقایسه مقادیر به دست آمده با نتایج تئوری

 

تجهیزات:

 • سه میله با پروفایل های I، L و U
 • فلنج نگهدارنده با قابلیت چرخش میله در تمام جهات
 • فلنج نگهدارنده با علامتگذاری زاویه جهت تعیین موقعیت زاویه ای میله
 • دو گیج برای اندازه گیری خمش طولی و عرضی میله تحت فشار