خیز تیرهای خمیده

اهداف آموزشی:

 • بررسی رفتار میله منحنی در حین خم شدن با:
  • میله دایره ای
  • میله نیم دایره
  • میله ربع دایره
 • اعمال تئوری نیروهای مجازی برای محاسبه میزان تغییر شکل
 • ممان دوم سطح
 • مقایسه داده های تجربی و تئوری

 

تجهیزات:

 • سه میله دایره ای، نیم دایره و ربع دایره
 • محور جهت نگه داشتن میله ها
 • وزنه ها برای تحت فشار گذاشتن میله ها
 • گیج های مختلف جهت ضبط میزان تغییرات افقی و عمودی