دیگ بخار

اهداف آموزشی:
 • آشنایی با نحوه کار دیگ بخار
 • تامین بخار مورد نیاز دستگاه های مختلف
 • آشنایی با سیستم های ایمنی دیگ های بخار

اجزاء دستگاه:

 • دیگ بخار
 • مخزن آب خوراک
 • پمپ آب خوراک
 • پرشر سوییچ
 • شیر اطمینان
 • شیر خلاء شکن
 • سنسور های سطح
 • گیج فشار