کنترل دمای اتاق

اهداف آموزشی:

 • بررسی اجزاء موجود در یک حلقه کنترل
 • بررسی عملکرد و تعیین پارامتر یک کنترلر صنعتی
 • مقایسه انواع روش های کنترل: P، PI، PD و PID و کنترلر دو نقطه ای
 • بررسی و تعیین وضعیت حلقه کنترل:
 • حلقه کنترل مدار باز
 • حلقه کنترل مدار بسته
 • کنترل پس خور با اغتشاش

اجزاء دستگاه:

 • تنظیم کننده توان
 • کنترلر
 • نمایشگر اغتشاش متغیر
 • ترانسفورماتور
 • هویه
 • صفحه فلزی
 • اتاقک فرضی برای کنترل دما