کمانش ستون

اهداف آموزشی:

 • بررسی رفتار کمانش تحت اثر:
 • روش های مختلف مهار دو سر ستون
 • تغییر طول و سطح مقطع ستون مورد آزمایشتغییر جنس ستون
 • مشاهده و بررسی تئوری اویلر: کمانش ستون های الاستیک
 • به دست آوردن مدول الاستیسیته برای یک ماده مجهول
 • اندازه گیری میزان نیرو و میزان شکست
 • محاسبه نیروی کمانش مورد انتظار از طریق فرمول اویلر

 

تجهیزات:

 • ستون ها با طول، جنس و سطح مقطع های متفاوت
 • اسپیندل
 • بازوی حمل بار با قابلیت تنظیم ارتفاع
 • گیج برای اندازه گیری انحراف عرضی ستون
 • لودسل
 • گیج فشار
 • دستگاه برای تولید بار عرضی