انتقال حرارت تشعشعی

اهداف آموزشی:

 • بررسی قانون کسینوس لامبرت
 • بررسی قانون عکس مجذور
 • محاسبه ثابت Stefan Boltzmann
 • بررسی طول موج نور
 • بررسی قانون کیرشهف

اجزاء دستگاه:

 • منبع نورسفید با لوکس متر برای بررسی تشعشع
 • تنظیم شدت گرمای تشعشع و منبع نور
 • سه فیلتر رنگی , لوکس متر و ترموکوپل هایی برای اندازه گیری دما
 • منبع نور: قدرت خروجی از حباب لامپ 60 وات و زاویه گردش هر دو طرف: 90-0 درجه
 • گستره اندازه گیری ها: 200-0 وات و برای لوکس متر 2000-0 لوکس
 • صفحه جاذب و صفحه انعکاسی مجهز به ترموکوپل هایی برای بررسی قانون کیرشهف