کریستالیزور

اهداف آموزشی:

  • آشنایی با اصول اولیه کریستالیزور
  • مشاهده تغییرات فاکتور نفوذ رشد کریستال با توجه به عوامل زیر:

غلظت محلول - دما – زمان ماند

اجزاء دستگاه:

  • مخزن کریستالیزور
  • پمپ سانتریفیوژ
  • پمپ خلاء
  • مخزن خوراک
  • ترموکوپل
  • فشارسنج
  • فریم فلزی