رآکتور لوله ای

اهداف آموزشی:

 • بررسی تاثیر دمای رآکتور بر واکنش
 • بررسی تأثیر دبی خوراک برواکنش
 • بررسی تاثیر زمان ماند مواد در رآکتور بر واکنش

اجزاء دستگاه:

 • پمپ برای دو واکنشگر
 • سر ریز آب گرم
 • کویل های پیش گرمکن برای دو واکنشگر
 • قطعه T شکل برای اختلاط کامل دو واکنشگر
 • ورودی آب گرم
 • خروجی آب گرم
 • رآکتور لوله ای
 • خروجی محصول
 • سنسور دما و هدایت الکتریکی