رآکتور با مخازن هم زده سری

اهداف آموزشی:

 • آشنایی با مبانی واکنش صابونی شدن
 • بررسی وابستگی ضریب تبدیل در هر کدام از رآکتورها بر حسب:
 • زمان ماند
 • دما

اجزاء دستگاه:

 • همزن
 • سنسورهای دما و هدایت الیکتریکی
 • سرریز محصول
 • اتصالات ورودی برای واکنش گر ها
 • اتصالات خروجی برا ی محصول
 • رآکتور لوله ای
 • خروجی محصول
 • سنسور های دما و هدایت الکتریکی