خوردگی

اهداف آموزشی :

  • بررسی میزان خوردگی در فلزات مختلف
  • شکل گیری عناصر محلی
  • تأثیر مقدار  pHحلال الکترولیت
  • تأثیر غلظت نمک در حلال الکترولیت
  • خوردگی اکسیژن
  • بررسی تأثیر عوامل زیر بر محافظت در برابر خوردگی:

ولتاژ خارجی - حفاظت آندی - لایه های محافظ

اجزاء دستگاه:

  • مخزن الکترولیت شیشه ای
  • پمپ دیافراگمی
  • pH متر
  • فلزات نمونه با جنسهای مختلف