جذب گاز

اهداف آموزشی:

 • بررسی فرآیند جذب گاز در ستون آکنده
 • اندازه گیری افت فشار در ستون
 • اندازه گیری نقطه طغیان
 • بررسی موازنه جرمی

اجزاء دستگاه :

 • ستون آکنده دو قسمتی به ارتفاع تقریبی 1/5 متر
 • پمپ آب
 • کمپرسور
 • تانک برگشتی
 • سه عدد روتامتر برای اندازه گیری دبی آب، هوا و CO2
 • دو عدد مانومتر
 • همپل برای اندازه گیری درصد CO2 حل شده
 • لوله و اتصالات PVC
 • فریم از جنس آلومینیوم