استخراج مایع - مایع

توضیحات

دستگاه استخراج مایع مایع این امکان را فراهم می‌آورد تا مخلوط‌های مایع را به روش استخراج مایع-مایع بتوان جدا نمود.

مخلوط مایع مورد نظر به کمک پمپ خوراک از تانک تغزیه به پایین ستون پرشده فرستاده می‌شود. در آنجا به صورت مختلف الجهت با حلال، که به کمک پمپ از مخزن مربوطه به بالای برج منتقل شده، حرکت می‌کند.

مخلوط خوراک از جزء منتقل‌شونده به همراه مایع حامل تشکیل شده است. مایع حامل و حلال در یک‌دیگر نامحلول می‌باشند و بنابراین درون ستون مرزی بین دوفاز به وجود می‌آید. حرکت جزء انتقالی درون ستون از مایع حامل به درون حلال می‌باشد.

در این واحد آزمایشگاهی ستون تقطیری برای جداسازی جزء انتقالی از جریان استخراج‌شده تعبیه شده است. محصول غنی از جزء انتقالی از بالای ستون تقطیر به مخزن مربوطه منتقل می‌شود.

اهداف آموزشی:

  • انتقال یک جزئ از مخلوط مایع دوجزئی به حلال مایع، به روش استخراج
  • تغلیظ محلول جزء انتقالی در فاز استخراج به کمک ستون تقطیر
  • بررسی کمی فرآیند جداسازی از طریق اندازه‌گیری غلظت‌ها و موازنه جرم
  • تأثیر پارامترهای مختلف بر روی فرآیند جداسازی

اجزای اصلی دستگاه:

  • ستون پرشده استخراج
  • مخزن و پمپ حلال
  • مخزن و پمپ خوراک
  • مخازن جمع‌آوری فازهای استخراج، تصفیه‌شده، حلال و جزء انتقالی
  • ستون پرشده‌ی تقطیر دارای کندانسور و هیتر