تبخیرکننده با فیلم صعودی

توضیحات

دستگاه تبخیرکننده فیلم صعودی، در کنار آشنایی با مفاهیم تبخیرکننده‌های لوله بلند، امکان تحقیقات بیشتر بر روی این نوع از تبخیرکننده‌ها را فراهم می‌آورد.

تبخیرکننده‌ها در مهندسی فرآیند و تکنولوژی صنایع غذایی با هدف افزایش غلظت محلول‌ها به کار می‌روند. طی فرآیند تبخیر بخشی از حلال از سیستم حذف می‌شود، که بدین معنی می‌باشد که غلظت جامد حل‌شده افزایش می‌یابد. تبخیرکننده‌های فیلمی به طور ویژه در مورد محلول‌های دارای حساسیت دمایی همچپت شیر استفاده می‌شود.

در این واحد آزمایشگاهی محلول خوراک از پایین در اثر مکش ناشی از پمپ خلاء به پایین تبخیر کننده وارد می‌شود. تبخیرکننده یک مبدل حرارتی دولوله‌ای می‌باشد که در آن گرمایش، به وسیله‌ی بخار داغ حاصل از دیگ انجام می‌پذیرد. پس از تبخیرکننده یک سیکلون برای جداسازی حلال تبخیرشده و محلول تغلیظ‌یافته نصب شده است. سپس بخار حلال خروجی به کندانسور آب سرد وارد، و مایع می‌شود. تمامی فشارها، دماها و دبی‌های مورد نیاز به وسیله‌ی سنسورهای مربوطه اندازه‌گیری می‌شوند.

اهداف آموزشی:

 • مفاهیم اساسی در تبخیر فیلم مایع به منظور افزایش غلظت محلول‌های حساس به دما
 • بررسی متغیرهای مؤثر بر غلظت جامد در محلول
 • تأثیر دبی جریان خوراک و فشار بخار داغ روی فرآیند جداسازی
 • بررسی متغیرهای مؤثر بر بازدهی انرژی فرآیند
 • موازنه‌های انرژی در مبدل‌های حرارتی
 • سیستم شستشوی خودکار تبخیرکننده

اجزای اصلی دستگاه:

 • پمپ خلاء
 • پمپ شستشو
 • مخزن استیل خوراک
 • تبخیرکننده به شکل یک مبدل حرارتی دو لوله‌ای
 • سیکلول جداکننده فازهای مایع و بخار در جریان محصول
 • کندانسور آب سرد
 • سنسورهای دما، فشار و دبی