بستر ثابت و سیال

اهداف آموزشی :

  • مشاهده تفاوت افت فشار برای بستر ثابت و سیال
  • تخمین زمان تغییر حالت بستر
  • رسم گراف افت فشار بر حسب دبی سیال

 اجزاء دستگاه :

  • دو ستون شفاف برای مشاهده بهتر فرآیند
  • دو مانومتر برای دیدن افت فشار
  • دو روتامتر برای سیال آب و هوا
  • فریم از جنس پروفیل آلومینیم