بررسی تبادل یونی

اهداف آموزشی:

 • یادگیری اصول بنیادی فرآیند شیرین کردن و نمک زدایی بوسیله تبادل یونی
 • شناسایی تفاوت میان تبادل کاتیونی وآنیونی
 • ترکیب استفاده از تبادل کاتیونی وآنیونی در فرآیند نمک زدایی
 • ظرفیت تبادل و احیاء
 • تحقیق درباره زمان تئوری احیا

اجزاء دستگاه:

 • 4 مخزن برای آب اولیه، آب شستشو، اسید و کاستیک
 • مخزن جمع آوری
 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی
 • تبادل کننده کاتیونی
 • تبادل کننده آنیونی
 • دبی سنج
 • پمپ