برج جذب دیواره مرطوب

اهداف آموزشی:

 • محاسبه ضریب انتقال جرم در فیلم مایع
 • تغییرات ضریب انتقال جرم با شدت جریان مایع
 • محاسبه رابطه توانی

اجزاء دستگاه:

 • ستون اکسیژن زدایی
 • ستون دیواره مرطوب
 • کمپرسور
 • دو عدد پمپ
 • کپسول گاز نیتروژن
 • روتامتر آب و هوا
 • آنالیزور اکسیژن
 • بدنه دستگاه از پروفيلهای آلومينيومی