اسمز معکوس

اهداف آموزشی:

 • حذف ماده حل شده از محلول نمکی به روش اسمز معکوس
 • آشنایی با اصول عملکرد اسمز معکوس، قانون وانت هوف
 • اسمبلی، تمیزکاری و محافظت از مدول غشایی
 • تعیین ضریب نفوذ
 • بررسی وابستگی نرخ جریان نفوذی و زمان ماند به فشار و غلظت نمک در آب اولیه

اجزاء دستگاه:

 • تانک آب مقطر
 • تانک آب
 • همزن
 • مانومتر
 • مدول غشایی
 • پمپ                       
 • شیر
 • سنسور هدایت الکتریکی
 • دبی سنج