مجموعه مبدل های حرارتی

اهداف آموزشی:

 • آشنایی با فرآیندهای انتقال حرارت و رسانایی حرارتی
 • اندازه گیری دماها و شدت جریان های مرتبط
 • به دست آوردن ضریب انتقال حرارت
 • رسم منحنی های دما برای انواع مختلف مبدل های حرارتی:
 • جریان موازی
 • جریان متقاطع
 • مقایسه انواع مختلف مبدل حرارتی:
  • مبدل حرارتی صفحه ای
  • مبدل حرارتی لوله ای
  • مبدل حرارتی پوسته – لوله
  • مبدل حرارتی جریان متقاطع فین دار
  • مخزن ژاکت دار با همزن

اجزاء دستگاه:

 • مبدل حرارتی صفحه ای
 • مبدل حرارتی لوله ای
 • مبدل حرارتی پوسته – لوله
 • مبدل حرارتی جریان متقاطع فین دار
 • مخزن ژاکت دار با همزن
 • شیر هواگیری
 • فن خنک کننده
 • شیر تخلیه آب
 • شیر تخیله
 • سنسور های دما و فشار
 • مجرای ورودی
 • اتصالات تنظیم دستگاه
 • تابلو فرمان