انتقال حرارت در بستر سیال

اهداف آموزشی:

 • بررسی اطلاعات پایه ای سیال سازی بستر های ثابت
 • بررسی منحنی فشار در طول بستر
 • بررسی افت فشار وابسته به سرعت جربان و اندازه ذرات توده جامد
 • به دست آوردن سرعت سیال شدن
 • جداسازی مخلوط ها با اندازه ذرات مختلف بوسیله رسوب دادن
 • بستگی انتقال حرارت در بستر سیال به:
 • دبی هوا
 • موقعیت هیتر
 • اندازه ذرات
 • بدست آوردن ضریب انتقال حرارت

اجزاء دستگاه:

 • فیلتر هوا
 • پنل نمایشگر وکنترل
 • سنسور فشار بستر سیال
 • المان حرارتی
 • رآکتور با بستر سیال
 • پایین رآکتور تولید شده از فلز متخلخل با محفظه های توزیع
 • اتصالات مربوط به هوای فشرده شده
 • دبی سنج
 • شیر اطمینان
 • مانومتر
 • شیر تنظیم دبی هوا