انتقال حرارت جابجایی در مایعات و گازها

اهداف آموزشی:

  • بررسی انتقال حرارت جابجایی در مایعات و گازها
  • به دست آوردن ضریب هدایت حرارتی در دماهای متفاوت

اجزاء دستگاه:

  • محل اتصال کابل
  • اتصالات ورودی آب خنک کن
  • المان حرارتی
  • ورودی دستگاه آزمایش
  • خروجی دستگاه آزمایش
  • ژاکت خنک کن
  • سنسور دما