سیستم تبرید با کمپرسور ساده

اهداف آموزشی:

 • بررسی اصول یک حلقه تبرید با کمپرسور
 • اجزاء اصلی یک سیستم تبرید:
 • کمپرسور، تبخیر کننده، کندانسور، عنصر انبساطی
 • بررسی ارتباط بین فشار سیستم و نقطه جوش مایع
 • بررسی و مشاهده چگونگی عملکرد یک سیستم تبرید / پمپ حرارتی
 • به دست آمدن یک درک کلی از حلقه های ترمودینامیکی
 • موازنه انرژی ساده

اجزاء دستگاه:

 • سوییچ اصلی روشن و خاوش کردن دستگاه
 • سوییچ فشار
 • تبخیر کننده با مخزن آب
 • کمپرسور
 • دریافت کننده
 • دماسنج
 • کندانسور
 • شیشه برای مشاهده فرآیند
 • مانومتر
 • شیر انبساط