سیستم تبرید با کمپرسور موتور خارجی

اهداف آموزشی:

 • بررسی مبانی حلقه های تبرید
 • طراحی و بررسی اجزای سیستم های مبرد:
 • کمپرسور با موتور خارجی
 • کندانسور
 • تبخیر کننده
 • شیر انبساط هم دما
 • سوییچ فشار
 • به دست آوردن مشخصه های متغیر های مهم
 • ضریب عملکرد
 • ظرفیت کمپرسور
 • ظرفیت تبرید
 • نسبت کمپرس کردن
 • بازدهی حجمی
 • ارائه حلقه ترمودینامیکی در دیاگرام p-h
 • به دست آوردن بازدهی کمپرسور
 • تاثیر دبی کمپرسور بر چرخه تبرید

اجزاء دستگاه:

 • واحد کنترل و نمایشگرها
 • شیر انبساط
 • سوییچ فشار
 • دبی سنج
 • کمپرسور
 • کندانسور
 • دریافت کننده
 • اتاقک تبرید