چرخه تبرید

اهداف آموزشی:

 • آشنایی با طرح کلی سیستم های تبرید
 • آشنایی با اجزاء اصلی سیستم های تبرید
 • اندازه گیری دماها و فشارهای مربوط
 • فرآینده چرخه ای با دیاگرام لگاریتمی p-h
 • اندازه گیری بازدهی
 • اندازه گیری ضریب کارایی

اجزاء دستگاه:

 • کندانسور با فن
 • شیر فشار شکن
 • سنسور فشار
 • کمپرسور
 • پمپ
 • کنترل کننده هیتر
 • مخزن ذخیره آب گرم
 • هیتر مخزن آب گرم
 • تبخیر کننده