جمع آوری انرژی خورشیدی

اهداف آموزشی:

 • آشنایی با چرخه حرارتی خورشیدی
 • بررسی و مشاهده عملکرد یک جاذب خورشیدی
 • مشاهده رابطه بین اختلاف دما (بین جاذب و محیط) و بازدهی جاذب
 • مشاهده رابطه بین دبی و توان موثر
 • محاسبه توان موثر

اجزاء دستگاه:

 • جاذب
 • دماسنج
 • دبی سنج
 • مخزن ذخیره آب
 • پمپ چرخه آب گرم
 • مبدل حرارتی
 • محفظه انبساط
 • پمپ چرخه خورشیدی
 • کنترل کننده انرژی خورشیدی