تغییر حالت در چرخه سرماسازی

اهداف آموزشی:

 • بررسی و مشاهده تبخیر و میعان
 • مشاهده چرخه فرآیند روی دیاگرام لگاریتمی p-h
 • محاسبه نرخ انتقال حرارت در تبخیر کننده و کندانسور
 • بدست آوردن میزان بازدهی و ضریب عملکرد

اجزاء دستگاه:

 • سوییچ فشار
 • دبی سنج
 • کندانسور
 • شیر انبساط
 • کمپرسور
 • لوله مویین
 • تبخیر کننده
 • شیشه شفاف برای مشاهده فرآیند
 • نمایشگرهای دیجیتالی
 • مانومتر