تبرید صنعتی

اهداف آموزشی:

 • آشنایی با اصول مهندسی تبرید
 • آشنایی با طرح کلی یک سیستم تبرید برای عملکرد موازی دو تبخیر کننده (مرحله خنک کردن و مرحله سرد کردن)
 • آشنایی با اجزاء یک سیستم تبرید
 • آشنایی با فرآیندهای حلقه ای
 • رسم فرآیندهای حلقه ای روی دیاگرام لگاریتمی p-h
 • محاسبه ظرفیت خنک کردن و ظرفیت تبرید مراحل خنک کن
 • کشف علل خطا در سیستم

اجزاء دستگاه:

 • دکمه های خطایاب
 • نمایشگر ها و کنترل کننده ها
 • مانومتر
 • سوئیچ فشار
 • مبدل حرارتی
 • جمع کننده
 • کمپرسور
 • کندانسور با فن
 • کنترل کننده فشار ورودی
 • شیر
 • فریزر
 • شیر انبساط
 • کولر