آشنایی با اصول مهندسی تبرید

اهداف آموزشی:

 • آشنایی با چرخه تبرید
 • بررسی عملکرد و رفتار عملیاتی هر جزء
 • مقایسه عملکرد با شیر فشارشکن یا با لوله های موئین با طول های مختلف
 • بررسی اثر وارد کردن مبرد بیش از میزان ظرفیت و یا کمتر از میزان ظرفیت
 • بررسی چرخه های ترمودینامیکی با دیاگرام لگاریتمی p-h
 • با استفاده از دیاگرام لگاریتمی p-h و مقایسه با مقادیر اندازه گیری شده:
 • محاسبه ظرفیت تبرید سیستم
 • محاسبه ضریب عملکرد (COP) سیستم
 • محاسبه بازده سیستم

اجزاء دستگاه:

 • فیلتر / خشک کن
 • نمایشگرها و کنترل کننده ها
 • مخزن جمع آوری
 • تبخیر کننده
 • شیر انبساط
 • کندانسور (با کمپرسور)
 • دبی سنج ماده مبرد
 • لوله های موئین
 • مانومتر
 • سوئیچ فشار کمپرسور