آشنایی با اصول انرژی خورشیدی

اهداف آموزشی:

 • طراحی و به کارگیری یک سیستم ساده گرمایش خورشیدی
 • اندازه گیری توان کل
 • اندازه گیری موازنه انرژی بر روی جذب کننده انرژی
 • بررسی اثر شدت روشنایی، زاویه تابش و دبی
 • محاسبه و تعیین منحنی های بازدهی
 • بررسی اثر سطوح جاذب مختلف

اجزاء دستگاه:

 • واحد تابش
 • حسگر شدت روشنایی
 • جذب کننده تخت به همراه لوازم تنظیم فاصله و شیب
 • حسگر دما
 • مخزن ذخیره آب
 • هیتر برقی کمکی