دستگاه کنترل موقعیت

اهداف آموزشی:

 • بررسی مبانی مهندسی کنترل فرآیند بر مبنای یک مثال کنترل خطی موقعیت (زمان مرده سیستم از پاسخ آن به دست می آید).
 • پاسخ کنترل مدار باز
 • تاثیر پارامترها و روش های مختلف کنترل بر پاسخ سیستم مدار بسته
 • ضبط نتایج پاسخ به ورودی پله:
 • مقدار مرجع
 • بهینه سازی کنترلر
 • شبیه سازی سیستم کنترلی بوسیله کامپیوتر
 • مقایسه پارامترهای مختلف سیستم های کنترل شده

اجزاء دستگاه:

 • موتور
 • خط کش (تنظیم موقعیت)
 • واحد کنترل و اندازه گیری
 • چرخ دوار
 • حامل خط نشانه
 • تسمه