ماژول جریان موازی

اهداف آموزشی:

  • بررسی ارتباط بین اعداد بدون بعد ناسلت، رینولدز و پرنتل
  • به دست آوردن ضریب کلی انتقال حرارت
  • محاسبه سرعت هوا

اجزاء دستگاه:

  • مجرای ورودی هوا
  • لوله انتقال حرارت
  • هیتر حلقه ای
  • هیتر میله ای