ماژول جریان مرکب

اهداف آموزشی:

  • بررسی ارتباط بین اعداد بدون بعد ناسلت، رینولدز و پرنتل
  • بررسی مشخصه های یک مبدل حرارتی دسته لوله
  • محاسبه افت فشار کلی در طول مسیر مورد بررسی
  • به دست آوردن ضریب کلی انتقال حرات

اجزاء دستگاه:

  • مجرای ورودی
  • دسته لوله
  • بفل ها
  • سنسور های دما و توان هیتر