نفوذ در مایعات و گازها

اهداف آموزشی:

 • بررسی اصول فرآیند نفوذ، قانون فیک
 • بدست آوردن فرمول محاسبه ضریب نفوذ برای شرایط تجربی داده شده
 • محاسبه ضریب نفوذ برای انتقال جرم در گاز
 • محاسبه ضریب نفوذ برای انتقال جرم در مایع

اجزاء دستگاه:

 • لوله U شکل مویین
 • هدایت سنج
 • تانک
 • همزن مغناطیسی با پایه برای ایجاد لرزش
 • هیتر در حمام آب
 • میکروسکوپ
 • سوییچ شناور
 • لوله نفوذ
 • سنسور دما
 • واحد کنترل و نمایش