فرآیند تبخیر

اهداف آموزشی:

 • مشاهده مدل های مختلف تبخیر، اعم از:
 • جربان تک فازی مایع
 • جوشش زیر اشباع (Sub-cooled)
 • جریان حلزونی (Slug flow)
 • جریان حلقوی (Annular flow)
 • جوشش فیلمی
 • جریان پراکنده (Dispersed flow)
 • جریان تک فازی بخار
 • بخار خیس
 • بررسی اثر شدت جریان، دما و فشار برای فرآیند تبخیر

اجزاء دستگاه:

 • تانک مدار گرمکن
 • دماسنج
 • تبخیر کننده دو لوله ای
 • پمپ
 • هیتر
 • اتصالات آب خنک کن
 • شیر ها
 • پمپ واتر جت
 • کویل لوله ای
 • مخزن جمع آوری
 • مانومتر
 • شیر اطمینان