خشک کن جذبی هوا

اهداف آموزشی:
 • بررسی اصول اولیه جذب و دفع
 • بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر فرآیند جذب و دفع:
 • دبی های هوا
 • رطوبت و دمای هوا
 • ارتفاع بستر جاذب
 • ترسیم فرآیند در دیاگرام h – ω
 • رسم منحنی های رسیدن به میزان مطلوب و محاسبه زمان مورد نظر

اجزاء دستگاه:

 • سنسورهای دما و رطوبت برای هوای خشک شده
 • سنسور دمای هوای احیا کننده
 • سنسور دما و رطوبت هوای محیط
 • ستون های جذب
 • سنسورهای دما و رطوبت هوای خوراک مرطوب شده
 • کمپرسور هوای ورودی
 • سیستم خنک کننده
 • مرطوب کننده (حمام آب)
 • سنسور های شدت جریان هوای خوراک و هوای احیا کننده
 • کمپرسور هوای احیا کننده
 • تابلو فرمان
 • هیتر هوای احیا کننده