جریان در برج آکنده

اهداف آموزشی:

 • بررسی عملکرد یک برج آکنده
 • بررسی افت فشار و رسم منحنی مشخصه
 • مقایسه حالت های مختلف عملگری:
 • با آب
 • با هوا
 • جریان متقابل آب و هموا
 • بررسی:
 • اثر دیوار
 • تشکیل جریان
 • نقطه حمل
 • نقطه طغیان

اجزاء دستگاه:

 • نمایشگر افت فشار
 • دبی سنج هوا
 • کمپرسور هوا
 • منبع ذخیره آب
 • پمپ آب
 • دبی سنج آب
 • شیر سوییچ پایین برج
 • شیر سوییچ بالای برج
 • برج آکنده دو قسمتی