جذب با فیلم نزولی

اهداف آموزشی:

 • بررسی فرآیند جذب در حین جدا شدن اکسیژن از جریان هوا در یک برج فیلم نزولی
 • موازنه فرآیند
 • به دست آوردن ضریب انتقال جرم

اجزاء دستگاه:

 • ستون جذب
 • ستون دفع
 • سنسور دما و غلظت اکسیژن در پایین دست جذب
 • سنسور دما و غلظت اکسیژن در بالا دست جذب
 • پمپ ها
 • تانک
 • دبی سنج (برای آب و هوا)
 • ابزار دستی اندازه گیری غلظت اکسیژن
 • کمپرسور
 • تابلو فرمان